Fortbildning

Gymnasiestudier

Fortbildning innebär att man på något sätt breddar sin kompetens efter att man har kommit ut i arbetslivet. Det kan vara något man åtar sig på egen hand, men när man talar om fortbildning menar man oftast någon form av kurs eller utbildning som man får gå i arbetsgivarens regi, eller som arbetsgivaren betalar för. Att arbetsgivaren gör detta beror vanligtvis på att den kompetens som utbildningen ger behövs på arbetsplatsen. Det kan med andra ord sägas vara en win-win-situation, eftersom arbetstagaren får bredare kompetens, vilket är positivt för hens karriär, medan arbetsgivaren får den kompetens som krävs till en lägre kostnad än att anställa ytterligare en person. Som exempel på utbildningar som kan vara till nytta för både arbetsgivaren och den anställde kan nämnas ledarskapsutbildningar, eftersom det ger den anställde de färdigheter som krävs för att leda ett team på ett mer effektivt sätt. Om du som arbetsgivare eller anställd letar efter en bra ledarskapsutbildning i Stockholm för fortbildning, kan du kontakta Advantum Kompetens.

En bransch där det är vanligt med fortbildning är skolvärlden. Lärare kan till exempel fortbilda sig i en särskild satsning som kallas Lärarlyftet, som går ut på att lärare som undervisar i ämnen som de inte är behöriga i, ska kunna komplettera sin lärarutbildning och bli behöriga i dessa ämnen. Detta är självklart något som ligger i både lärarens och skolans intresse – läraren för att det öppnar upp för fler arbetsmöjligheter, och skolan för att det ger skolan ett bättre rykte. Dessutom är det något som är intressant för samhället i stort – alla vinner ju på att framtidens vuxna utbildas av behöriga lärare. Skolverket erbjuder också en rad utbildningar i sådant som inte rör skolämnena i sig, utan som rör arbetet på en skola i allmänhet. Det handlar om allt från APL-handledning och betygsättning till digitalisering och studie- och yrkesvägledning. Rektorer kan på detta sätt skicka lärare på utbildningar som gör skolans verksamhet bättre.

Det finns också branscher där det är absolut nödvändigt att hela tiden hålla sig uppdaterad om nya upptäckter och ny teknik inom sitt fält. Det gäller till exempel läkare, som kontinuerligt under hela sin karriär måste fortbilda sig genom att läsa de senaste forskningsrönen och ta till sig nya behandlingsmetoder och nya upptäckter inom medicin och sjukvård. En annan bransch där man ständigt måste vara beredd att uppdatera sin kunskap är IT-branschen, där utvecklingen går framåt så fort att ens kunskaper från högskolestudierna snabbt kan bli föråldrade om man inte håller dem vid liv och utvecklar dem. Det behöver inte bara ske i arbetsgivarens regi – man kan hålla sig själv uppdaterad genom att följa med i nyheterna, läsa tidskrifter inom sitt ämne och åka på föredrag och konferenser inom ens bransch.